person-sitting-on-book-shelf-in-library

Không thể phủ nhận lượng kiến thức khủng lồ mà sách mang lại. Nguồn ảnh: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.