Các khóa học tiếng Anh học thuật dành cho học sinh THPT tại 1 được thiết kế toàn diện nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng tiếng Anh, chuẩn bị cho các kỳ thi trong nước và chứng chỉ quốc tế, đặt nền tảng cho lộ trình du học nước ngoài.