Năm 1906, nhà toán học Vilfredo Pareto tìm ra nguyên lý 80/20. “Thành công của một người chỉ 20% phụ thuộc vào chuyên môn, kiến thức của người đó, còn 80% phụ thuộc vào kỹ năng xã hội.” Tại , chúng tôi cung cấp các khóa học nhằm phát triển con người toàn diện theo khung kỹ năng thế kỷ 21.