Phương pháp giảng dạy

Nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy và phương pháp giáo dục cũng đang thay đổi từng ngày để bắt kịp xu hướng. Ngày nay, giáo dục đang hướng tới một tương lai với những thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt của con người, khả năng thích ứng, phương pháp tư duy, đặt vấn đề đúng và khả năng quản lý.

Chúng tôi vô cùng quan tâm đến tương lai của việc học. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những phương pháp, cách thức sáng tạo để cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy học viên.

Các phương pháp giảng dạy mới, quan trọng nhất tại Westminster Academy đang tạo ra tác động tích cực đến công việc học tập của học viên trong thế giới hiện đại.

học theo ngữ cảnh

situated learning

học tập hỗn hợp

blended learning

học tập đảo ngược

flipped learning/classroom

học qua nội dung

content-based learning

học qua trải nghiệm

experiential learning

học qua khám phá

discovery learning

học tập chủ động

active learning

học qua trò chơi

learning with games

học qua dự án

project-based learning

học tập gợi mở

inquiry-based learning

học qua giải quyết vấn đề

problem-based learning

học qua mạng lưới

networked learning