Kế toán

2023-08-07 03:33 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Môn học này giúp học sinh tìm hiểu, áp dụng, phân tích và đánh giá các thông tin kế toán để giúp ra quyết định trong kinh doanh và truyền đạt thông tin cho các bên liên quan. Đây là lý thuyết nền tảng để học lên cao hơn trong lĩnh vực kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Chủ đề 1 – Tài chính kế toán

 • Chương trình AS Level
  • Quy trình kế toán
  • Kế toán tài sản dài hạn
  • Đối chiếu và xác minh
  • Lập báo cáo tài chính: điều chỉnh, công ty tư nhân, quan hệ đối tác, công ty TNHH
  • Phân tích và trao đổi thông tin kế toán cho các bên liên quan
 • Chương trình A level (bao gồm các nội dung đã học ở AS Level)
  • Lập báo cáo tài chính: doanh nghiệp sản xuất, tổ chức phi lợi nhuận, công ty TNHH, chuẩn mực kế toán quốc tế, kiểm toán và quản lý công ty TNHH
  • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
  • Liên doanh và ký gửi tài khoản
  • Hệ thống kế toán trên máy vi tính
  • Phân tích và giao tiếp thông tin kế toán
  • Chi phí và quản trị kế toán

Chủ đề 2 – Chi phí và quản trị kế toán

 • Chương trình AS Level
  • Chi phí cho nguyên vật liệu và nhân công
  • Các phương pháp tính truyền thống: chi phí hấp thụ, Chi phí biên, phân tích chi phí/khối lượng/lợi nhuận
  • Áp dụng kế toán vào kế hoạch kinh doanh
 • Chương trình A level (bao gồm các nội dung đã học ở AS Level)
  • Chi phí dựa trên hoạt động (ABC)
  • Lập ngân sách và kiểm soát ngân sách
  • Chi phí tiêu chuẩn
  • Thẩm định đầu tư
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan