Kinh tế học

2023-08-07 02:57 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

  • Kinh tế học là môn học được thiết kế giúp cho học sinh nắm bắt các thuật ngữ, khái niệm lý thuyết về kinh tế, mang tính ứng dụng cao trong thời kì phát triển kinh tế hiện đại. Học sinh có khả năng sử dụng các yếu tố số học kinh tế cơ bản, giải thích dữ liệu kinh tế và sử dụng các công cụ phân tích kinh tế để thuyết trình và diễn đạt ý tưởng kinh tế trên văn bản một cách logic.

Nội dung học

  • Vấn đề kinh tế cơ bản
  • Phân bổ các nguồn lực
  • Kinh tế vi mô
  • Chính phủ và nền kinh tế vĩ mô
  • Phát triển kinh tế
  • Thương mại và toàn cầu hóa
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan