Hóa học

2023-08-07 03:29 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Môn học này giúp học sinh phát triển:
 • Tiếp nhận các kiến thức, hiểu biết và phát triển các kỹ năng thực hành bao gồm cách thực hành khoa học hiệu quả, chính xác và an toàn.
 • Học cách áp dụng phương pháp khoa học, đồng thời phát triển nhận thức về những hạn chế của các lý thuyết và mô hình khoa học.
 • Phát triển các kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá và rút ra kết luận; trau dồi thái độ phù hợp với khoa học như tính khách quan, tính chính trực, ham học hỏi, sáng kiến và sáng tạo.
 • Phát triển các kỹ năng giao tiếp khoa học hiệu quả, sử dụng thuật ngữ thích hợp và các quy ước khoa học.
 • Hiểu trách nhiệm đối với người khác/xã hội và quan tâm đến các vấn đề môi trường.

Chủ đề 1: Hóa lý: nghiên cứu về các hiện tượng vĩ mô và hạt trong các hệ thống hóa học về các nguyên tắc, thực tiễn và các khái niệm vật lý như chuyển động, năng lượng, lực, thời gian, nhiệt động lực học, hóa học lượng tử, cơ học thống kê, động lực học phân tích và cân bằng hóa học

 • Nội dung học chương trình AS level
  • Cấu trúc nguyên tử
  • Nguyên tử, phân tử và phép đo phân vị
  • Liên kết hóa học
  • Trạng thái vật chất
  • Năng lượng hóa học
  • Điện hóa học
  • Equilibria
  • Động học phản ứng
 • Chương trình A Level (bao gồm các chủ đề của chương trình AS)
  • Năng lượng hóa học
  • Điện hóa học
  • Equilibria
  • Động học phản ứng

Chủ đề 2: Hóa học vô cơ

 • Nội dung học chương trình AS level
  • Bảng tuần hoàn: tính tuần hoàn hóa học
  • Nhóm 2
  • Nhóm 17
  • Nitơ và lưu huỳnh
 • Chương trình A Level (bao gồm các chủ đề của chương trình AS)
  • Nhóm 2
  • Các nguyên tố chuyển tiếp

Chủ đề 3: Hóa học hữu cơ

 • Nội dung học chương trình AS level
  • Giới thiệu về hóa hữu cơ chương trình AS
  • Hydrocacbon
  • Hợp chất halogen
  • Hợp chất hydroxy
  • Hợp chất cacbonyl
  • Axit cacboxylic và dẫn xuất
  • Hợp chất nitơ
  • Polymerisation
  • Tổng hợp hữu cơ
 • Chương trình A Level (bao gồm các chủ đề của chương trình AS)
  • Giới thiệu về hóa học hữu cơ chương trình A level
  • Hydrocacbon
  • Hợp chất halogen
  • Hợp chất hydroxy
  • Axit cacboxylic và dẫn xuất
  • Các hợp chất nitơ
  • Polymerisation
  • Tổng hợp hữu cơ

Chủ đề 4: Kỹ thuật phân tích

 • Chương trình AS Level và A Level
  • Các kỹ thuật phân tích
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan