Tâm lý học

2023-08-07 03:26 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Chương trình học được xây dựng dựa trên 4 chủ đề chính của môn tâm lý học, đó là sinh học, nhận thức, học tập và xã hội; nó cũng liên quan đến tâm lý với sự bất thường, hành vi của người tiêu dùng, sức khỏe và các tổ chức.

Chương trình AS level tập trung vào 12 chủ đề nghiên cứu chính của môn học được minh họa thông qua các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong tâm lý học bao gồm thí nghiệm, quan sát, tự đánh giá và nghiên cứu trường hợp. 12 chủ đề nghiên cứu chính của môn học:

 • Tiếp cận sinh học
  • Canli et al. (brain scans and emotions)
  • Dement and Kleitman (sleep and dreams)
  • Schachter and Singer (two factors in emotion)
 • Tiếp cận nhận thức
  • Andrade (doodling)
  • Baron-Cohen et al. (eyes test)
  • Laney et al. (false memory)
 • Tiếp cận học tập
  • ABandura et al. (aggression)
  • Saavedra and Silverman (button phobia)
  • Pepperberg (parrot learning)
 • Tiếp cận văn hóa
  • Milgram (obedience)
  • Piliavin et al. (subway Samaritans)
  • Yamamoto et al. (chimpanzee helping)

Đối với học sinh học chương trình A level, bên cạnh nội dung thuộc chương trình AS level, học sinh học thêm 2 trong 4 nội dung sau

 • Tâm lý học dị thường
 • Tâm lý học hành vi
 • Tâm lý học sức khỏe
 • Tâm lý học tổ chức
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan